Национални паркови


У природној баштини сваке земље национални паркови заузимају посебно место. У Србији има пет националних паркова: НП „Ђердап“, НП „Фрушка Гора“, НП „Копаоник“, НП „Шар-планина“ и НП „Тара“. За управљање сваким од националних паркова основано је посебно јавно предузеће.

Својим укупним вредностима национални паркови надилазе границе Србије и укључени су у Европску федерацију националних паркова – EUROPARC.

Национални парк је подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема од националног значаја, истакнутих предеоних одлика и културног наслеђа у коме човек живи усклађено са природом. Намењен је очувању постојећих природних вредности и ресурса, укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја.

У националним парковима дозвољене су активности којима се не угрожава изворност природе, као и обављање делатности у функцији образовања, здравствено-рекреативних и туристичких потреба, наставка традиционалног начина живота локалних заједница, на начин којим се не угрожава опстанак врста, природних екосистема и предела.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail