Долина реке Пчиње

Налази се у југоисточној Србији и обухвата подгорину планина Козјак и Старац, као и долину реке Пчиње која раздваја ова два масива. Река Пчиња својом лепотом, клисурастим деловима и меандрима привлачи посебну пажњу.

Пејсажне вредности представљају основни квалитет овог простора и заснивају се на разноликости и динамици природних елемената која проистиче из висинске и морфографске диференцираности рељефа. Визуелна и звучна диспозиција речног тока Пчиње и међусобног комбиновања различитих вегетацијских облика (ливада, шума, пашњака) ствара посебну амбијенталну вредност. Највећи део амбијенталних вредности садржан је у бројним видиковцима почев од нижих делова, преко тераса и алувијалних равни, па до највиших врхова околних планина.

Овај предео заклоњен је високим гребенима са свих страна: Старац на западу, Равни рид и падине Козјака на истоку, Црни крш, Воганце и Старачка кула на северу и масив Козјака на југу. То је базен отворен само долином Пчиње ка југу, односно југозападу, где река напушта клисуру.

Изузетно вредан културни и грађевинско-архитектонски комлекс манастира Св. Прохор Пчињски из 11. века, смештеног у централни део простора, чини цео овај простор посебно важним са аспекта очувања природних и културно-историјских вредности.

Подручје се налази на граници континенталне и медитеранске климе. Поседује одлике оба типа климе и карактерише га велика разноврснот живог света и богатство терцијарне флоре и реликтне вегетације. Преовлађују шуме храста сладуна и цера, које према Македонији прелазе у шуме медунца и грабића, затим буква, црни јасен, црвена клека, мечја леска и друге врсте.

На подручју реке Пчиње срећу се два типа фауне: фауна предела субмедитеранских шума (везана за станишта као што су клисуре, кањони, топле и светле шуме, шикаре) и фауна предела европских листопадних шума. Овде живе кратконоги гуштер, грчки гуштер, степски смук, даурска ласта, јастреб кокошар, крактопрсти кобац и др. На овом подручју живе и следеће врсте ловне дивљачи: срна, дивља свиња, зец, лисица, јазавац, веверица и вук, сиви и шумски пух.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail