Суботичка пешчара

Предео изузетних одлика Суботичка пешчара се налази на крајњем северу Бачке, уз границу са Мађарском, на подручју Суботичко-хоргошке пешчаре.

Пешчаре су редак природни феномен у Европи. Основна вредност овог подручја је висока биолошка разноврсност као последица мозаичног распореда различитих типова станишта, узрокованог песковитом подлогом и близином подземних вода. Због тога се у пешчари јављају 3 типа станишта: пешчарска, степска и мочварна. Ово подручје има карактер шумо-степе, са шумским комплексима, већином антропогеног порекла. Најзначајнија су влажна станишта формирана на подлози низијског тресета у долини речице Киреш, која припадају најређим и најугроженијим стаништима у Европи.

Очувани фрагменти природне вегетације на подручју Суботичке пешчаре драгоцена су сведочанства о биљном покривачу Панонске низије у прошлости. Остаци разноврсних изворних биљних заједница скоро свих основних типова вегетације карактеристичних за Војводину, који су заступљени на релативно ограниченом простору са мноштвом биљних врста од посебног научног значаја – специфично су обележје и природна вредност региона.

Међу очуваним природним реткостима, мора се поменути реликтна шумо-степска биљка шафрањика, која је синоним за флору Суботичке пешчаре, с обзиром да је ту њено једино налазиште у Војводини и Србији, затим пешчарски каранфил, мала свећица, гороцвет, саса и усколисни каћунак.

Захваљујући постојању барских и мочварних екосистема, као центра миграције и размножавања, регистрован је велики број водоземаца, док је специфичност подручја Суботичко-хоргошке пешчаре условила појаву и карактеристичне фауне гмизаваца. Од животињских врста издвајају се степски гуштер, барска корњача, модроврана и слепо куче, које се налази на Светској црвеној листи угрожених врста. Укупно је забележено 170 врста птица, што је резултат разноврсности станишта и дугогодишњих детаљних истраживања.

Простор је делимично сачувао изворне предеоне карактеристике, настале у интеракцији човека и природе, а на подручју и његовом непосредном окружењу, задржали су се неки облици традиционалног привређивања и живота, као и појединачни салаши, у којима су, по правилу, остала само старачка домаћинства, а делатност се свела на задовољавање сопствених потреба. Од значајнијих објеката који би требало да уживају посебни третман, регистровано је неколико зграда, тзв. пустарских школа, изграђених пре Првог светског рата, са карактеристичном типском архитектуром аустроугарског периода.

ИНФО

ЈП „Палић – Лудаш“
Визиторски центар Лудаш
Преспанска 12, 24414 Хајдуково
тел. ++381 (0)24 754-000
www.ludas.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail