Горње Подунавље

Горње Подунавље налази се у горњем току Дунава кроз Војводину, на крајњем северозападу Бачке. Ово пространо ритско-мочварно подручје обухвата алувијалну раван леве обале Дунава у дужини од 64 km, од државне границе са Мађарском до Богојева.

Подручје карактерише раван и благо усталасан рељеф са меандрима, рукавцима, старим речним токовима и комплексима ритских шума испресецаних барама, мочварама и сл.

Горње Подунавље је значајан центар биолошке разноврсности. Биљни свет се развија под утицајем подземних и поплавних вода. Његову вегетацију гради 57 зељастих, шумских и жбунастих биљних заједница, као и преко 1000 биљних врста, међу којима се налазе и угрожене врсте у Србији: ребратица, борак и змијски љутић. На овим просторима развијене су заједнице од водених, мочварних, ливадских, ритских, плавних шума до сувих шума храста лужњака, јасена и топола у чијим високим крошњама свијају гнезда орао белорепан и друге птице грабљивице.

На воденој површини у пролеће лелујају бели цветови воденог грпка, процветају лопоци и локвањи, а лети се највећи део водених површина прекрије жутим прекривачем плавуна. На вишим теренима простиру се трска, облић и шаш, густо и високо растиње, које пружа одличан заклон птицама и другим животињама. Те површине местимично пресецају греде са густим, непроходним жбуњем, старим врбама у чијим дупљама су склоништа кунама, дивљим мачкама, совама и др. Овде живи 60 врста лептира, 55 врста риба, 11 врста водоземаца, 9 врста гмизаваца, 230 врста птица, 51 врста сисара. Подручје ширег подручја уз Дунав значајно је природно мрестилиште риба, као што су шаран, штука, јаз, лињак, деверика, сом, смуђ и др. Због реткости и угрожености 16 врста риба налази се на Црвеној листи заштите, а 6 врста су природне реткости: гавчица, банатска кркуша, циков, балавац, велики и мали вретенар.

Након нестанка огромних мочварних пространстава у Панонској низији, Горње Подунавље једно је од последњих места гнежђења и окупљања великог броја птица: орла белорепана, црне роде, дивље патке, дивље гуске, великог вранца, неколико врста чапљи, галебова, водомара и др. Импресивно делују колоније чапљи код Бездана, када се у време гнежђења окупи неколико стотина до неколико хиљада птица. Такође, ово подручје налази се на миграторном правцу многих врста птица. Овде је и највеће станиште у Србији ритског јелена, аутохтоне врсте и дивље свиње. Од осталих животиња треба истаћи срну, лисицу, дивљу мачку, куну белицу, куну златицу, ласицу, а понекад се може видети и видра, заштићена ретка врста у Србији.

Ово подручје познато је ловиштима „Kозара“ и „Апатински рит“, односно по узгоју високе ловне дивљачи високе трофејне вредности (ритски јелен, срнећа дивљач, дивља свиња). Треба издвојити трофеј јелена са ових простора од 248,55 поена, који је пуних 25 година владао светским изложбама ловачких трофеја јеленске дивљачи.

Уз близину реке Дунав и градова Сомбора и Апатина, Горње Подунавље својим природним и естетским вредностима, могућностима за лов, риболов и другим спортско-рекреативним активностима на води пружа могућност за развој спортско-рекреативног, излетничког, еколошког и других видова одрживог туризма.

ИНФО

ЈП „Војводинашуме“
Шумско газдинство „Сомбор“
Апатински пут 11, 25000 Сомбор
тел. ++381 (0)25 463-114, факс 463-115
www.vojvodinasume.rs

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail