Ковиљско-петроварадински рит

Налази се у југоисточном делу Бачке. Пружа се левом и десном обалом алувијалне равни средњег тока Дунава кроз Србију, дужине 20 km, низводно од Новог Сада, а поред Ковиља и Петроварадина, по којима је добио име.

Ковиљско-петроварадински рит, поред Апатинског, представља једини ритски комплекс, остатак некадашњих великих, густих, бујних и скоро непроходних ритова.

Основне карактеристике која чине да овај простор има посебну природну вредности су:

  • очуваност и разноврсност изворних орографских и хидрографских облика ритова, као што су острва, аде, рукавци, меандри, мртваје
  • очуваност и бујност изворних биљних заједница ритова (ритске шуме испресецане барама, мочварама, ливадама и тршћацима).
  • разноврсност и богатство фауне, нарочито птица мочварица (170 врста птица) и риба (46 евидентираних врста, а овде је природно мрестилиште за штуку, шарана и кечигу.)

Природну потенцијалну вегетацију представљају хидролошки условљене шуме врба (бадемста врба и бела врба) и топола (бела и црна топола). Посебну вредност представља присуство ретких и угрожених биљних врста, као што су бели и жути локвањ, плава линцура, ребратица, водени орашак, четворолисна детелина, мочварни каћунак.

Шуме карактерише присуство ретких и проређених животињских врста, као што су орао белорепан, дивља мачка и видра.

ИНФО

ЈП „Војводинашуме“
Шумско газдинство „Нови Сад“
Војводе Путника 3, 21000 Нови Сад
тел. ++381 (0)21 557-408, факс 557-406
www.vojvodinasume.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail