Споменици природе


Споменик природе је мања неизмењена или делимично измењена природна просторна целина, објекат или појава. Физички је јасно изражен, препознатљив и јединствен, репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрографских, ботаничких и других обележја, као и људским радом формирана ботаничка вредност од научног, естетског, културног или образовног значаја.

Споменик природе може да буде:

  • геолошки (историјскогеолошко-стратиграфски, палеонтолошки, петролошки, седиментолошки, минералошки, структурногеолошки, хидрогеолошки и др)
  • геоморфолошки
  • спелеолошки (пећина, јама и др)
  • хидролошки (цео или део водотока, слап, језеро, тресава и др)
  • ботанички (ретки или значајни примерци биљног света, појединачно стабло или скупина стабала, дрвореди, паркови, арборетуми, ботаничке баште и др).
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail